logo bruul swingt

Algemene voorwaarden

Huisregels en verbodsbepalingen

Deze huisregels en verbodsbepalingen zijn van toepassing op éénieder die onze zaal betreedt, in welke hoedanigheid ook.

Alle bezoekers worden verzocht op tijd naar de zaal te komen, geen bagage, (grote) handtassen of (rug)zakken mee te nemen en correct te reageren op eventuele verzoeken van de security of verantwoordelijke.

Kinderen tot 12 jaar die niet begeleid zijn door een volwassene worden niet toegelaten tot de zaal. Begeleiding door een volwassene wordt ook sterk aanbevolen voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. 

Het is verboden om onze zalen te betreden met flessen, blikjes, alcohol, geluidsopnametoestellen, film- en fotocamera’s (smartphones uitgerust met een fotofunctie worden wel gedoogd), vuurwerk en voorwerpen die een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren. Bij overtreding hiervan wordt de politie ingeschakeld. Betreding van de zaal impliceert instemming met mogelijke fouillering.

Den Bruul kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van meegebrachte voorwerpen, ook niet wanneer zij in een locker zijn geplaatst.

In de zalen van Den Bruul geldt een zero-tolerantiebeleid inzake druggebruik en overmatig en/of hinderlijk alcoholgebruik. Overtreding hiervan kan leiden tot het ontzeggen van toegang tot de zaal, zonder enig recht op schadevergoeding voor de overtreder. Het staat Den Bruul vrij de bijstand van de politie in te roepen. Op geen enkele wijze kan Den Bruul aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of goederen die het gevolg is van drug- of alcoholgebruik.

Seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag wordt op geen enkele wijze getolereerd en kan leiden tot het ontzeggen van toegang tot de zaal, zonder enig recht op schadevergoeding voor de pleger. Het staat Den Bruul vrij de bijstand van de politie in te roepen.

In onze zalen geldt een absoluut rookverbod. Dit verbod geldt eveneens voor het gebruik van de e-sigaret/vapen. Den Bruul wijst erop dat bij overtreding door de bevoegde diensten proces-verbaal kan worden opgemaakt of een boete kan worden uitgeschreven (al dan niet met onmiddellijke inning). Rokers kunnen op vertoon van hun ticket het gebouw wel verlaten om buiten een sigaret op te steken. Ook bij het weer binnenkomen wordt het ticket gecontroleerd.

De verkoop in onze zalen verloopt elektronisch, via gebruik van een bankkaart of cash aan de inkombalie.

Het gooien van voorwerpen van welke aard ook is niet toegelaten in de zalen van Den Bruul om de veiligheid van éénieder te bewaren.

Bezoekers dienen zich te houden aan elke maatregel die Den Bruul oplegt met het oog op het bewaren van de veiligheid en/of gezondheid van éénieder. De bezoeker schikt zich naar elke richtlijn die in dit verband ter plaatse wordt gegeven door medewerkers van de zaal, bij gebreke waaraan hij verzocht kan worden de zaal te verlaten.

Herbruikbare bekers behoren toe aan Den Bruul en mogen op geen enkele wijze worden ontvreemd.

Houd er als toeschouwer rekening mee dat een evenement kan worden gefilmd. Bij film- of tv-opnamen bestaat de kans dat je in beeld wordt gebracht.

Foto’s of video’s gemaakt tijdens het evenement kunnen door de bezoeker enkel voor privaat gebruik worden aangewend.

Op vraag van de artiest wordt het maken van foto’s of video’s tijdens het evenement soms verboden. De bezoeker wordt hiervan uitdrukkelijk door Den Bruul verwittigd en dient zich te schikken naar deze instructie.

Respecteer de eigendommen en de nachtrust van onze buren. Een bezoeker van Den Bruul laat geen zwerfvuil achter in en rond de zalen of in de omgeving.

Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.

Behoudens schriftelijke toestemming van Den Bruul is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van onze zalen strikt verboden.

Je toegangskaart is uitsluitend geldig op de dag en voor de vertoning die op de voorzijde van het ticket vermeld staan.

Het ticket is niet geldig zonder genummerde strook.

Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben.

Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke barcode/ nummering die aan de ingang ingescand of gecontroleerd kan worden.

In geval van verlies of diefstal zal je ticket noch vervangen noch terugbetaald worden.

Bij het in ontvangst nemen van het toegangsbiljet ziet de houder af van iedere schade-eis om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie.

Koop je ticket niet op straat. De kans bestaat dat het vervalst is. Toegang kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden.

Koop je ticket evenmin op veilingsites of tweedehandsticketsites. De barcodes op deze tickets zullen worden geweigerd, waardoor de toegang aan de ticketeigenaar ontzegd wordt

Laattijdig bestelde of laattijdig betaalde kaarten kunnen voor de aanvang van het evenement aan de kassa worden afgehaald. De kassa’s openen meestal 1 uur voor de aanvang van het evenement. Er zijn geen bankautomaten in de buurt en daarom kan je geld afhalen aan de kassa. Gereserveerde kaarten die niet worden afgehaald binnen het half uur voor aanvang van het evenement kunnen worden doorverkocht.

Mensen die (in de buurt van de zaal wonen en) naar een evenement willen gaan dat als uitverkocht geboekt staat, kunnen altijd proberen om toch nog aan toegangskaarten te geraken. Vaak komen in er plaatsen vrij, o.m. van late bestellers die hun gereserveerde kaarten niet komen afhalen.

Worden thuis geprinte e-tickets gebruikt, dan krijgt alleen de eerste aanbieder van elk origineel e-ticket toegang tot het evenement. De houder van gekopieerde e-tickets zal de toegang dus worden geweigerd.

Ongebruikte kaarten worden niet terugbetaald.

Tickets worden alleen terugbetaald of omgewisseld als het evenement wordt afgelast. De tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement ingeleverd worden. Voormelde bepaling impliceert de uitsluitende verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement. Afgelastingen en/of wijzigingen in het voorprogramma (support acts) geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets.

De vermelding ‘general admission’ houdt in dat de plaatsen ongenummerd zijn. Dit betekent in de praktijk dat je vrij bent om een zit- of een staanplaats te kiezen. Wie dus een plaats op het middenplein wil, moet tijdig komen om zich van die plaats te verzekeren.

Na ontvangst van je bestelling krijg je via e-mail een bevestiging. Kies je voor betaling via overschrijving, dan vind je bij deze bevestiging ook een betaaluitnodiging. Na registratie van je betaling ontvang je per e-mail ook hiervan een bevestiging.

Geef je tijdens het bestelproces aan dat je een factuur wil ontvangen, dan wordt deze na ontvangst van je betaling verstuurd.

De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden.

Onze producten (tickets, VIP-tickets, parkeerkaarten, …) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procédé strikt verboden.

Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.

Wijzigingen in het programma, de data en/of plaatsen van de voorstellingen, wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid van de plaatsen en afgelastingen van de voorstelling behoren tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de organisator.

De VIP-arrangementen worden enkel terugbetaald of omgewisseld als het evenement wordt afgelast. De VIP-tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement ingeleverd worden.

Het is niet toegestaan de aangeboden VIP-arrangementen verder te commercialiseren, tenzij daarvoor uitdrukkelijk de goedkeuring werd gegeven door de Den Bruul. Het is dus verboden om wedstrijden te organiseren, commerciële acties op te zetten of arrangementen door te verkopen.

We houden ons het recht voor onze VIP-arrangementen te wijzigen. In geval van wijziging zullen wij dit vooraf kenbaar maken met de optie tot kosteloos annuleren indien het eventuele voorgestelde alternatief niet aanvaard wordt.

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Lees eveneens onze bepalingen inzake privacybeleid. Deze maken integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden VIP voor particulieren

Definitie:

 een particulier is eenieder die voor eigen rekening of bij uitbreiding voor rekening van derden binnen de huiselijke sfeer (familie, vrienden en kennissen) en voor eigen gebruik, al dan niet in het bijzijn van derden, bestellingen plaatst zonder enig commercieel doel.

Binnen de 48 uur na je reservering kan je kosteloos annuleren, voor zover het evenement nog niet plaats heeft gevonden en de betaling nog niet werd geregistreerd. Bij annulering binnen de 48 uur na het plaatsen van je reservering, waarbij de betaling wél al werd uitgevoerd, rekenen wij 10% administratiekost aan op het totale bedrag.

In alle andere gevallen is er geen herroepingsrecht en beschik je als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel 47 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, omdat de uitvoering van de levering van diensten begint vóór het einde van de herroepingstermijn. Bovendien is op grond van een specifieke reglementering (KB van 18 november 2002) de bepaling van herroeping niet van toepassing op de verkoop op afstand van huisvestings-, vervoer-, restauratie- en recreatiediensten.

Annuleringsvoorwaarden VIP voor bedrijven

Definitie:

 een bedrijf is een entiteit, al dan niet met btw-nummer, die voor derden buiten de huiselijke sfeer (klanten, relaties, personeelsleden) bestellingen plaatst vanuit een specifiek commercieel oogmerk.

Voor bedrijven is elke bestelling definitief zodra de betaling geregistreerd is.